ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Çalışan Adayı Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Vivatinel Kozmofarmasötik Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. (“Şirket” veya “Vivatinel”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Vivatinel çalışan adayı olmanız sebebiyle sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, aşağıda tanımlanan kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki sebepleri, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Çalışan adayımız olmanız nedeniyle şirketimiz ile paylaştığınız; kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, görsel verileriniz, değerlendirme test sonucunuz, özgeçmişiniz veya işe başvuru formu içerisinde iletmeniz halinde sağlık verileriniz, dernek/vakıf bilgileriniz dâhil kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz (ayrıca özel nitelikli kişisel verilerden olup da kimlik belgelerinde yer alan din bilgisi, sağlık verisi dolaylı olarak kimlik ve/veya ehliyet suretinden gelebilmektedir.) iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; iş başvuru formu ve davetlerinin tarafınıza çağrı ve e-posta ile iletilebilmesi, verilerinizin mülakat sürecinde değerlendirilmesi, şirketimizi ziyaretiniz halinde işyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kayıtlarının alınması, şirket içi organizasyon, mülakat, toplantı, eğitim ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve bu faaliyetlerde görüntü/ses kaydı alınması, referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi, aday olarak pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, işin koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi, ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi, teklif ve işe yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, bilgi ve veri güvenliğinin temini, işe alım sürecinizin sonucu hakkında tarafınızın bilgilendirilmesi, ilaveten işe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon için özgeçmişinizin değerlendirilmesi ve şirketimizin İnsan Kıymetleri politika ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel verileriniz ayrıca veri işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak Şirket Prosedürleri çerçevesinde silme işlemlerine tabi tutulacaktır.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Yukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Bankamıza iş başvurusu nedeniyle verdiğiniz kişisel verileriniz;

  • İşe alım süreciniz boyunca Vivatinel bünyesinde çalışan yöneticilere CV yönlendirilmesi
  • Beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilerle,
  • Talep edilen pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yapılacak genel yetenek sınavı ile kişilik envanterini gerçekleştirecek eğitim şirketleri/sınav merkezleri ile paylaşılabilecektir.
  • İşbaşı öncesinde yapılabilecek eğitimlerde konaklamanızın organize edilebilmesi amacıyla konaklama yapılacak otel ve ulaşımınızın sağlanabilmesi amacıyla havayolu firması ile onayınız halinde paylaşılacaktır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması, veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak, fiziken ve elektronik ortamda, Şirketimiz internet sitesine, e-posta adresine veya Şirketimize bizzat sözlü veya yazılı olarak gerçekleştirilen başvurular yoluyla, görüşmeler sırasında beyan edilen bilgilerden yola çıkılarak, iş birliği içinde bulunulan istihdam veya danışmanlık firmaları ve Şirketimizi ziyaret etmeniz halinde alınan güvenlik kamerası kaydı vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı www.vivatinellturkiye.com.tr linkindeki form ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

  • Fetih Mahallesi Demiray Sokak No:24 Ataşehir/İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
  • Şirketimizin kvkbilgi@vivatinell.com posta adresine; veya
  • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.