KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Vivatinel Kozmofarmasötik Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. (“Şirket” veya “Vivatinel”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, aşağıda tanımlanan Kişisel Verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, Kişisel Verilerinizi koruma yöntemlerimiz ve politikamız, işlenen Kişisel Veri örnekleri, veri sorumlusunun kimliği, Kişisel Verilerin işlenme amaçları, Kişisel Verilerinizin üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarımı ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.

 

KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan özel nitelikli kişisel veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

 

Vivatinel, doğrudan nihai tüketiciye satış yapmamakta ve bu kapsamda kurumsal web sitesi üzerinden ya da aşağıda detaylıca açıklanan diğer yollar ile erişim sağlamış olduğu iletişim adreslerinizi kullanılarak elektronik ticari ileti gönderimi, mailing ya da benzeri yollar ile marketing faaliyetleri gerçekleştirmemektedir. Vivatinel’in kurumsal web sitelerine yapmış olduğunuz ziyaretler esnasında internet sitelerinde cihazlarınızla iletişim sağlayan çerezler kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak veri toplanmamaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepler

 

Vivatinel, yürütmüş olduğu tüm Kişisel Veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere uygun olarak hareket etmekte ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde barındırılması ve Kişisel Verilerinizin hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin korunmasına yönelik politikamıza www.vivatinellturkiye.com sayfamızı ziyaret ederek ulaşabilirsiniz. İşbu Aydınlatma Metni’nde ifade edilen Kişisel Veri işlemeleri KVKK, ilgili mevzuat ve Vivatinel Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na uygun surette gerçekleştirilmektedir.

 

KVKK gereğince, aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde aşağıdaki yöntemlerle toplamakta ve KVKK Madde 5.1, Madde 5.2, Madde 6.2 ve Madde 6.3 kapsamında işlemekteyiz:

 

 • www.vivatinellturkiye.com  adresli internet sitemiz ve ileride kurulabilecek sair internet sitelerimiz (“İnternet Siteleri”), mobil ve sair uygulamalarımız ve Şirket’e ait diğer tüm çevrim içi mecralar (“Medya Araçları”) üzerinden aşağıdaki sayfalar başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak,
 • Vivatinel adına faaliyette bulunan ve satış ve pazarlama ağında görev alan çalışanlarımız (“Saha Çalışanları”) kanalıyla, satış ve pazarlama kapsamında ürün teslim formları ve sair yolla otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak,
 • Şirket’e ait yahut Şirket kontrolünde bulunan işyerleri (“İşyerleri”) kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü, görsel ve işitsel, yazılı veya elektronik olarak,
 • E-posta adreslerimiz (“E-posta”) üzerinden yürütülen yazışmalar, Şirket faaliyetlerine yönelik sair amaçlarla gönderilen kısa mesajlar (“SMS”) veya multi medya mesajları (“MMS”) dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları (“İletişim Araçları”) kanalıyla,
 • Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinde Vivatinel adına işletilen hesaplar (“Sosyal Medya”) kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak,
 • Vivatinel Genel Müdürlüğü’nde yönetilen çağrı merkezlerimiz (“Çağrı Merkezi”) kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü veya elektronik olarak,
 • Şirket’e ait veya Şirket bünyesinde olmayıp üçüncü kişiler tarafından kurulan veya faaliyette bulunan tüm hizmet satış ve pazarlama ağı (“Satış Ağı”) kanalıyla, satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetler kapsamında otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak,
 • Şirket tarafından gerçekleştirilen ve/veya sponsor olunan tüm etkinlikler ile bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak,
 • Şirket’in hizmet verdiği yahut hizmet aldığı Grup Şirketleri, iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü veya elektronik olarak,
 • Tarafınızca internet siteniz, sosyal medya yahut sair Kişisel Verilerinizi alenileştirdiğiniz kanallar üzerinden otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü veya elektronik olarak.

 

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

 

Yukarıda anılan kanallar vasıtasıyla paylaştığınız Kişisel Verileriniz bakımından Veri Sorumlusu, Vivatinel Kozmofarmasötik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’dir.

 

 1. Veri Sorumlusu Sıfatıyla Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 

İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallardan, anılan yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dâhilinde Şirket tarafından işlenmektedir.

 

Özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayıda olacak şekilde işlenmektedir.

Şirket, özel nitelikli kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ilave tedbirlerin alınmasını sağlayarak aşağıdaki durumlarda işleyebilmektedir:

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin açık rıza vermesi halinde veya kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda işlenebilmektedir.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizi kural olarak açık rızanıza istinaden işlemekteyiz. Ancak KVKK kapsamında izin verilen istisnai hallerde açık rızanız olmaksızın da Kişisel Verileriniz işlenebilmektedir. Şirketimizin nihai tüketiciye satışı bulunmamaktadır. Buna mukabil aramızdaki ticari ilişkimiz kapsamında edinilen tüzel kişi müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, alt yüklenicilerimizin bizimle temasa geçen yetkilileri ve çalışanları ile gerçek kişi tacir olan müşteri ve tedarikçilerimiz, ziyaretçilerimiz, doktor ve eczacılar ve sair kişilerin Kişisel Verileri KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen hukuki sebepler doğrultusunda işlenir:

 

 • Kanuni yükümlülüklerimizin (sağlık ve beşerî tıbbi ürünlere yönelik mevzuat, vergi mevzuatı, tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, borçlar kanunu, ticaret kanunu ve sair mevzuat, telekomünikasyon mevzuatı, bankacılık mevzuatı gibi) yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (sağlık mevzuatı ve beşerî tıbbi ürünler mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında yapılan bildirimler örnek verilebilir)
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifası (Ticari ilişkilerimiz ve tedarikçiler, depolar, alt işverenlik ilişkisi içerisinde olunanlar ile aramızdaki sözleşmeler ile bunlara ilişkin yükümlülüklerimizin ifası ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir)
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması (şikâyetlerde kayıtların delil olarak tutulması kapsamında yapılan işlemeler ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir),
 • Finans ve muhasebe işlemlerin yürütülmesi, vergi ve ticaret kanunu kapsamında mali kayıtların tutulması,
 • Şirket insan kaynakları prosedürlerinin oluşturulması ve yönetimi
 • Ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerin yürütülmesi (ürün ve hizmetlerimizin tanıtımı için gerekli faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimizin tanıtımı için iletişimde bulunulması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, soru ve şikâyetlerinizin alınması, size cevap verilebilmesi),
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması (güvenliğinizin sağlanması ve size sunulan hizmetin kalitesinin ölçülmesi, bu kapsamda ilettiğiniz taleplerinizin değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması gibi işlemeler, maliyetlerin azaltılması amacı ile operasyonel olarak kullanılan ortak sunucular, yazılımlar üzerinde yapılan işlemeler ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir)
 • Ticari ilişkilerimiz süresince iletişimin sağlanması, bu kapsamda bizimle temasa geçen çalışan ve temsilcilerinizin iletişim bilgilerinin işlenmesi,
 • Ticari bayi, temsilcilik ofisi ve distribütör ağımızın üye olarak giriş yaptığı internet sitelerinde üyelere ait kullanıcı adı ve şifrelerin oluşturulması, kullanıcı sayfalarına erişimin sağlanması,
 • Şirketimizin iş stratejilerinin planlanması ve yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi,
 • Kaynakların verimli kullanımı, hizmetlerimizin kalitesinin gözlemlenmesi ve ölçümlenmesi, güvenliğinizin sağlanması gibi Şirketimizin operasyon ve ürünlerinin güvenliğinin ve etkinliğinin temini,
 • Şirketimizin ya da iştiraklerimizin, sizin veyahut üçüncü kişilerin haklarının, güvenliğinin, mülkiyetlerinin ve operasyonlarının korunması ve gerekli olması durumunda savunma hakkımızın kullanılması,
 • Resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verilmesi,
 • İşyeri sağlığı gözetim ve denetim yükümlülüklerine uyulması,
 • Fotoğraf veya video kaydı olduğu konusunda uyarı içeren etkinliklerimize katılımınızda etkinliklerdeki fotoğrafların etkinlik sonrası haberlerde ve internet sitelerimizde, sosyal medya kanallarında kullanılması,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız halinde veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan sizin yahut bir başkasının hayat veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olan amaçlarla, bir sözleşmenin kurulması veya ifası amacıyla (alım satım sözleşmeleri, ürün yahut hizmet satışı, tedarik edilmesi, teslimi gibi yükümlülüklerimizin ifası kapsamında ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir)
 • İnternet siteniz ve sair mecralarda alenileştirmiş olması (Hastanelerin internet sitelerinde, sair internet sitelerinde, ilân sayfalarında, muayenehane tabelalarında, resmi kurum ve kuruluşların sitelerinde Sosyal Medya kanalları, internet siteniz ve sair mecralarda alenileştirmiş olduğunuz Kişisel Verileriniz tarafımızca işlenmesi ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler bu duruma örnek gösterilebilir.)
 • Şirket faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, müşteri istatistiklerinin ve benzeri incelemelerin yapılması amacıyla işlenmesi,
 • Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta sizlere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve sair pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi amacıyla işlenmesi,
 • Yeni ürün ve hizmet modellerinin oluşturulması amacıyla işlenmesi,
 • Hediye ve promosyon ve sair dergi/süreli yayın gönderimi amacıyla işlenmesi,
 • Ürün teslim formları kapsamında yapılan işlemeler,
 • Kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla işlenmesi, toplantı katılımı başvuru, giriş ve ilgili tüm işlemlerin yapılması ve gerekli diğer toplantı bildirim işlemlerinin tamamlanması, Fuar/Kongre/Sempozyum, bilimsel ve eğitsel toplantılara katılımı için yapılan işlemeler,
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla işlenmesi.

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

 

İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallar vasıtasıyla Şirket ile paylaşmış olduğunuz Kişisel Veriler, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

 

Şirket, işbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallardan, anılan yöntemlerle toplanan Kişisel Verilerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünde belirtilen amaç ya da amaçlar doğrultusunda KVKK Madde 8 ve Madde 9 kapsamında belirtilen kişisel veri aktarımı şartları çerçevesinde yurtiçinde ve/veya yurtdışında bulunan ve aşağıda belirlenen alıcı gruplarına aktarılabilir:

 

 • Ticari faaliyetimiz için gerekli olduğu sürece hizmet alınan yahut verilen Grup Şirketlerimize,
 • İş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, organizasyon, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına,
 • Depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim vb.), güvenlik, ulaşım gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle,
 • Hizmetlerimiz çerçevesinde şirketimiz adına işlemede bulunan alt yüklenicilerimiz ve hizmet sağlayıcılarımıza,
 • Yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlar ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflara,
 • Olası bir birleşme/devralma/yeniden yapılanma sürecinde ilgili üçüncü kişilere yalnızca süreç ile ilgili olduğu ölçüde.

 

 1. Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

 

KVKK madde 11 uyarınca Şirket’e başvurarak;

 

 1. Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 5. Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 9. Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi İnternet Sitemizde yer alan formu doldurarak veya kendi talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak aşağıda verilen e-posta adresimize bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden göndereceğiniz e-posta ile (lütfen sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizi kontrol ediniz) veya güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı posta adresimize ıslak imzalı bir dilekçe ile elden ya da noter aracılığıyla teslim edebilir ve ileride bunlara eklenebilecek Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle gönderebilirsiniz. Lütfen güncel başvuru yöntemlerini başvuru öncesinde mevzuattan teyit ediniz.

 

Vivatinel, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin Şirket tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler Vivatinel tarafından talep edilebilir.

 

Posta adresi               : Fetih Mahallesi Demiray Sokak No:24 Ataşehir / İSTANBUL

E- posta adresi           : kvkbilgi@vivatinell.com