Entegre kalite politikasını oluşturmak, bunların kuruluşumuzun stratejik yönleri ile uyumunu sağlayarak güvence altına almayı,
Entegre yönetim sistemlerinin şartlarının iş proseslerine entegre olmasının sağlanmasını,
Gerekliliklerinm geçerli yasal ve düzenleyici gerekliliklerin, gıda güvenliği ilişkin müşteriyle üzerinde anlaşılanm gerekliliklerin öneminin duyurulmasını,
Entegre yönetim sistemlerinin istenilen sonuçlara ulaşması için değerlendirilmesi ve sürekliliğinin sağlanmasını,
Çalışanların yönetim sistemlerinin etkililiğine katkıda bulunmaya yönlendirilmesi ve bu konuda destenlenmesini,
Sürekli iyileştirmenin teşvik edilmesini,
Gerekli kaynakların varlığını güvence altına almayı,
Gerekli ekipman ve çalışan yetkinliklerini sağlamayı ,

Taahhüt ederiz.
Bknz: KEK.KP, KEK.GGP

Genel Müdür
Umut Ekin EKİNCİ